Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administratorem danych osobowych jest

Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego

ul. Żegańska 1a

04-713 Warszawa

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zawartej umowy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych wyłącznie w celu:
  • wykonania zawartej umowy;
  • spełnienia nałożonych na Administratora danych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  • dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z wykonaniem zawartej umowy.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  • niezbędność przetwarzania danych do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w zakresie uczestnictwa w zajęciach gimnastycznych;
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit. c RODO) – w zakresie spełnienia nałożonych na Administratora danych obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.
  • prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych polegający na dochodzeniu i obronie w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 • Przetwarzanie danych osobowych obejmuje udostępnianie danych osobowych na podstawie i w granicach prawa innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców tj.:
  • organom publicznym, instytucjom i innym podmiotom uprawnionym do dostępu lub otrzymania danych osobowych;
  • właściwym podmiotom oraz dostawcom niezbędnych usług przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora danych i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 • W granicach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych:
   • dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,
   • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
   • prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
   • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
   • prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.